Model nameProduct NameAttached
Software
Support
Software
Manual
PIO-16/16L(CB)HIsolated Digital I/O Card for CardBus O O O
PIO-16/16L(PM)Isolated Digital I/O PCMCIA Card O O O
PIO-24W(PM)Bi-directional Digital I/O Card for PC-Card O O O
PIO-32D(PM)High Speed TTL-Level Digital I/O for PC-Card O O O
PIO-48D(CB)HBi-directional Digital I/O Card for CardBus O O O